“Opening Prayer” by Shri k Pattabhi Jois. Genre: Other.